iBroLiT

iBroLiT
Berlin: Frank & Timme

Editora de honra / Honorary editor:
Camiño Noia Campos
Colección editada por / Series edited by:
Burghard Baltrusch & Gabriel Pérez Durán
Consello Editorial / Advisory Board:
Silvia Bermúdez (University of California, Santa Barbara)
Ana Paula Ferreira (University of Minnesota)
Susana Kampff Lages (Universidade Federal Fluminense)
Ria Lemaire Mertens (Université de Poitiers)
Inocência Mata (Universidade de Lisboa)
Márcia Monceli (Universidade de São Paulo)
Cláudia Pazos Alonso (University of Oxford)
John Rutherford (University of Oxford)
Kathrin Sartingen (Universität Wien)
Fernando Venâncio (Universiteit van Amsterdam)
Yara Frateschi Vieira (Universidade de Campinas)
Michaela Wolf (Universität Graz)LiCo - Estudos de Literatura Contemporánea / Contemporary Literature Studies 

Vol. 1:  Burghard Baltrusch (ed.), Lupe Gómez: libre e estranxeira. Estudos e traducións. 2013. ISBN: 978-3-86596-464-9.
[Lea o índice e a introdución / Please find index and introduction aquí/here]
Vol. 5: Ana Acuña (ed.): Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Berlin: Frank & Timme 2014. ISBN 978-3-7329-0095-4.

Information for booksellers and librarians
 


Description of the iBroLiT series

The Ibero-Romance Studies in Literature and Translatology (iBroLiT) is a peer reviewed book series founded by the GAELT research group at the University of Vigo (http://gaelt-vigo.blogspot.com). The series aims to stimulate research in Ibero-Romance cultures and literatures. It is located at the methodological crossroads between literary and translation studies among other (sub)disciplines. The aim of this transdisciplinary conception is to approach and encompass the many different forms and manifestations of Ibero-Romance cultural phenomena, with a special focus on Galician and Lusophone studies, as well as related gender and translatological aspects.

The iBroLiT series seeks to revisit and expand the current boundaries of literary and translation studies by providing a forum for exploring new theoretical and methodological frameworks — or testing existing frameworks — in a variety of epistemological, social, cultural, historical, scientific, technological or pedagogical contexts. Each volume aims to represent an original scholarly endeavour – whether in the form of a monograph, a collective volume, a critical edition, a reference work or a postgraduate textbook.

The subseries of Contemporary Literature Studies (LiCo), the Medieval Studies (MedS) and the Translatology Studies (TranS) are specific publication channels within the iBroLiT collection, which serve as a forum for the research community in Ibero-Romance literature and translatology. They aspire to unveil new trends in research, publicize new research methods, make critical editions and anthologies available, promote young scholars’ work, and reissue studies in Galician and Lusophone literature which are either difficult to access or are no longer in print.

The iBroLit series welcomes submissions in English, French, Galician, German, Portuguese or Spanish. Book proposals, preferably structured in accordance with our ‘Editorial Guidelines’, can be sent to the acquisition editor, Dr. Teresa Bermúdez Montes (bermudezteresa@uvigo.es). They will then be submitted to a peer review process.

Main subjects and subseries of iBroLiT:

1. Studies in Contemporary Literature (LiCo)
This subseries encompasses all Ibero-Romance literature from the modern era, with a special focus on Galician and Lusophone literature. Priority will be given to studies that draw on systematic, transcultural, or comparative literature theories; including minority and emerging literature and in particular their link to popular culture, as well as gender studies, while maintaining the perspective of current methodologies.

2. Medieval Studies (MedS)
This subseries is dedicated to medieval Galician and Portuguese literature. It will provide a space for studies on text editing, including aspects of both textual (or lower) criticism and hermeneutic criticism, along with their subsequent interpretations. It will also accept studies on rhetoric, poetry, medieval literary history, translation, and relations with other literatures and arts.

3. Translatology Studies (TranS)
The TranS series will feature translatology studies in the field of Ibero-Romance literature and culture. Priority will be given to thematic lines relating to translation theory, literary translation, translation and gender, cultural translation or translation criticism.


Descrición da colección iBroLiT

Estudos Iberorrománicos de Literatura e Tradutoloxía (iBroLiT) é unha colección creada polo Grupo de investigación GAELT da Universidade de Vigo, dentro dos estándares da revisión por pares. O seu obxectivo principal é estimular a investigación no eido dos estudos literarios iberorrománicos, dos estudos de tradución e da intersección entre ambos, xunto con outras (sub)disciplinas. A súa concepción transdisciplinar tenta aproximar e comprender as diferentes formas e manifestacións de fenómenos culturais iberorrománicos, con especial atención ao galego, a Lusofonía e os estudos de tradución.

A colección iBroLiT nace coa vontade de contribuír a revisar e ampliar as fronteiras actuais dos estudos literarios e tradutolóxicos. Para isto, concíbese como un foro capaz de explorar novos marcos teóricos e metodolóxicos nos diversos contextos epistemolóxicos, sociais, culturais, históricos, científicos, tecnolóxicos ou pedagóxicos, ou ben pór a proba os marcos xa existentes.

Froito da vocación por impulsar novas perspectivas e da concepción transdisciplinar, xorde o compromiso coa promoción de novas tendencias en investigación, coa difusión de novos métodos de abordaxe epistemolóxica, coa posta á disposición da comunidade científica de edicións críticas e —nomeadamente no caso dos estudos literarios galegos e lusófonos— de documentos inéditos ou de difícil acceso, procurando asemade dar cabida ao traballo dos novos investigadores.

Estudos de Literatura Contemporánea (LiCo), Estudos Medievais (MedS) e Estudos de Tradutoloxía (TranS) son as tres subseries mediante as cales se artella iBroLiT. A través destas tres canles específicas, a colección pretende constituír un punto de encontro da comunidade investigadora no campo da literatura iberorrománica e da tradutoloxía. Así, cada volume materializa un esforzo orixinal, xa sexa en forma de monografía, de volume colectivo, de edición crítica, de antoloxía, de obra de referencia ou de libro de texto destinado ao posgrao.

A colección está aberta a propostas de libros en inglés, francés, galego, alemán, portugués e español. Preferiblemente, estas deberán estruturarse segundo as nosas “Normas de edición” e serán sometidas a un proceso de revisión por pares. As propostas enviaranse á responsable da coordinación editorial, Teresa Bermúdez Montes (bermudezteresa@uvigo.es).

Liñas temáticas e subseries de iBroLiT

1. Estudos de Literatura Contemporánea (LiCo)
Esta subserie abrangue toda a literatura iberorrománica desde a modernidade, dedicando unha atención especial á literatura galega e á lusófona en xeral. Priorizaranse estudos elaborados desde as teorías sistémicas, transculturais ou de literatura comparada, así como aqueles que atendan as literaturas minorizadas e emerxentes, os seus repertorios (especialmente vinculados á popular) e os estudos de xénero, sempre sob o prisma de metodoloxías actuais.

2. Estudos Medievais (MedS)
Nesta subserie, dedicada á literatura medieval galega e portuguesa, teñen cabida traballos de edición de textos, tanto na vertente ecdótica e de crítica textual como na faceta hermenéutica e de interpretación dos seus significados. Tamén acolle estudos de retórica, poética e historia da literatura medieval e sobre as traducións e as relacións con outras literaturas e outras artes.

3. Estudos de Tradutoloxía (TranS)
En TranS, acolleranse estudos tradutolóxicos que parten do ámbito literario ou cultural iberorrománico. Concederase prioridade a liñas temáticas relacionadas coa teoría da tradución, a tradución literária, con tradución e xénero, a tradución cultural ou a crítica da tradución.


Forthcoming volumes / Volumes no prelo (2014-2015)


Subseries MedS
Vol. I: X. Bieito Arias Freixedo: Per força de foder. O sexo nas cantigas de escarnio galego-portuguesas.

Subseries LiCo
Vol. V: Manuela Palacios González: Us & Them: Women Writers' Discourses on Foreignness in Irish and Galician Literature.

Vol. VI: Ana Acuña (ed.): Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega.

Vol. VII: Mônica Heloane Carvalho de Sant’Anna: Presenças e novas representações do corpo e da mulher: uma (re)visão na obra de Maria Teresa Horta. ISBN 978-3-86596-495-3.

Vol. VIII: Teresa Bermúdez Montes & Mônica Heloane Carvalho de Sant’Anna (eds.): Letras escarlate. A representación da menstruación e do corpo feminino na literatura contemporánea.


iBroLiT Collection publishing protocol


Protocolo de edición da colección iBroLiT


Complete information on iBroLiT in English and Galician / Información completa sobre iBroLiT en inglés e galego:

Sem comentários:

Enviar um comentário